หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.จันทรา แซ่ลิ่ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
2 อ.ภ้ทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
3 ดร.ศิริมาาศ โกศัลย์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
4 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
5 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
6 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
7 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
8 ผศ.ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
9 ผศ.จิรวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
10 อ.กมลวรรธ สุจริต นิเทศศาสตร์
11 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 ดร.มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
13 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
14 ผศ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
15 ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 รศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
17 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
18 นส.ณิชรัตน์ ป้องแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
19 อ.วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
21 อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
22 อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
23 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
24 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
25 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
26 อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
27 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
28 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
29 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรื
30 อ.สิวลี รัตนปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
31 อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
32 ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการจัดการ
33 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
34 อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
35 อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
36 ดร.จินดา น้าเจริญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
37 รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
38 ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
39 อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
40 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน
41 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
42 อ.ตฤณ หงษ์ใส วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย
43 ผศ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
44 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
45 อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
46 อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
47 ผศ.ดร.สัญญา สะสอง สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
48 อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
49 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการการค้าชายแดน
50 ดร.มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
51 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
52 ผศ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
53 ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
54 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
55 รศ.Wirasak Somyana คณะวิทยาการจัดการ Econ
56 อ.ศุภทัต แดงเครื่อง คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
57 อ.เจนจิรา อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
58 ผศ.จินตนา อินภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คกกรรมศาสตร์
59 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
60 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
61 อ.ประทานพร สุรินต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์​ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
62 อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
63 อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชบริหารธุรกิจ
64 อ.รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
65 รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
66 อ.ปมณฑ์ ภูมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
67 ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
68 อ.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
69 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
70 อ.สายหยุด มูลเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธาณสุขศาสตร์
71 อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
72 นายเอกสิทธิ์ วงศ์ธรหัส สาธารณสุขศาสตร์
73 นายอรรศฎาวุฒิ คำกัมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ----------
74 นางสิตาพร มีรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
75 นศ.นางสาวก๋อง ทิพย Public Health Administration
76 นศ.นางสาวก๋อง ทิพย สาธารณสุขศาสตร์
77 นศ.นางสาวหญิง จ๋าม สาธารณสุขศาสตร์
78 นายอัษฎา ชำนาญ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
79 นายธีร์พิชชา โกสุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
80 นายณัฎฐ์ชวัญช์ กันฟัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
81 ดร.ขวัญหทัย กวดนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
82 นส.หัทยา เมืองมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
83 นางกรุณา​ กลจัก​ร์​วงค์​ษา​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
84 อ.พะเยา นุเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
85 นส.สุดารัตน์ สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
86 ดร.นันทิยา ตันตราสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว
87 อ.อัศวินี ไชยมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว
88 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
89 ผศ.สลิลา ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
90 ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
91 ผศ.ศิรสา สอนศรี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
92 อ.ชลธิดา ณ ลำพูน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย
93 อ.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาชาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
94 อ.ทัศน์กร อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
95 อ.พัดชา ปิณฑะดิษ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
96 นส.โสภิตา ถาวร ภาษาไทย
97 ผศ.พวงพยอม ชิดทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
98 อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
99 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
100 อ.ธีว์วรา ไหวดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการการค้าชายแดน
101 อ.ปรภัทร คงศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร