หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.กมลวรรธ สุจริต นิเทศศาสตร์
2 นส.ณิชรัตน์ ป้องแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
3 นายเอกสิทธิ์ วงศ์ธรหัส สาธารณสุขศาสตร์
4 นางสิตาพร มีรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
5 นศ.นางสาวก๋อง ทิพย Public Health Administration
6 นศ.นางสาวก๋อง ทิพย สาธารณสุขศาสตร์
7 นศ.นางสาวหญิง จ๋าม สาธารณสุขศาสตร์
8 นายอัษฎา ชำนาญ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
9 นส.โสภิตา ถาวร ภาษาไทย
10 อ.จันทรา แซ่ลิ่ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
11 ดร.ศิริมาาศ โกศัลย์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
12 อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
13 ดร.จินดา น้าเจริญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
14 รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
15 ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
16 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
17 ผศ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
18 ดร.มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
19 ผศ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
20 รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
21 อ.พัดชา ปิณฑะดิษ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
22 ผศ.พวงพยอม ชิดทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
23 อ.ภ้ทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
24 ผศ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
25 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
26 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
27 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
28 อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
29 อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
30 ผศ.ดร.สัญญา สะสอง สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
31 อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
32 ดร.ขวัญหทัย กวดนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
33 นางกรุณา​ กลจัก​ร์​วงค์​ษา​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
34 อ.พะเยา นุเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
35 นส.สุดารัตน์ สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
36 ดร.นันทิยา ตันตราสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว
37 อ.อัศวินี ไชยมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว
38 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
39 ผศ.สลิลา ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
40 ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
41 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
42 รศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
43 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
44 อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
45 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรื
46 อ.สิวลี รัตนปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
47 อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
48 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
49 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
50 อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
51 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
52 ผศ.จินตนา อินภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คกกรรมศาสตร์
53 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
54 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
55 อ.ปมณฑ์ ภูมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
56 ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
57 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
58 อ.สายหยุด มูลเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธาณสุขศาสตร์
59 นายอรรศฎาวุฒิ คำกัมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ----------
60 นายธีร์พิชชา โกสุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
61 นายณัฎฐ์ชวัญช์ กันฟัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
62 นส.หัทยา เมืองมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
63 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
64 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
65 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
66 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
67 ผศ.ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
68 ผศ.จิรวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
69 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70 ดร.มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
71 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
72 ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73 อ.วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74 ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
75 อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
76 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
77 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
78 อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
79 ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการจัดการ
80 อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
81 ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
82 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
83 รศ.Wirasak Somyana คณะวิทยาการจัดการ Econ
84 อ.ศุภทัต แดงเครื่อง คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
85 อ.ประทานพร สุรินต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์​ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
86 อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชบริหารธุรกิจ
87 อ.รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
88 อ.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
89 ผศ.ศิรสา สอนศรี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
90 อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
91 อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
92 อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
93 อ.ตฤณ หงษ์ใส วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย
94 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการการค้าชายแดน
95 อ.ชลธิดา ณ ลำพูน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย
96 อ.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาชาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
97 อ.ทัศน์กร อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
98 อ.ธีว์วรา ไหวดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการการค้าชายแดน
99 อ.ปรภัทร คงศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
100 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ การจัดการธุรกิจการบิน
101 อ.เจนจิรา อาษากิจ การจัดการธุรกิจนานาชาติ