หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ภ้ทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
2 ดร.ศิริมาาศ โกศัลย์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
3 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
4 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
5 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
6 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
7 ผศ.ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
8 ผศ.จิรวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
9 อ.กมลวรรธ สุจริต นิเทศศาสตร์
10 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 ดร.มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
12 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
13 ผศ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
14 ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 รศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
16 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
17 นส.ณิชรัตน์ ป้องแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
18 อ.วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
20 อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
21 อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
22 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
23 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
24 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
25 อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
26 อ.ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
27 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
28 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรื
29 อ.สิวลี รัตนปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
30 อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
31 ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการจัดการ
32 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
33 อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
34 อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
35 ดร.จินดา น้าเจริญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
36 รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
37 ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย