หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

อบรมการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 นส.ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2 อ.ลลิดา วิบูลวัชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3 อ.พะเยา นุเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
4 อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
5 อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
6 อ.กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคิมพิวเตอร์
7 ดร.ชาญ ยอดเละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน
9 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
10 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
11 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
12 อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
13 ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
15 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
16 อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -
17 อ.ศีลวัตร สาธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีก่อสร้าง
18 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
19 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ดร.นันทิยา ตันตราสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
22 อ.จุฑามาส สุขแยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
23 ผศ.วีรพงษ์ จันทะชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิ
24 อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
25 นางอัศวินี ไชยมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
26 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
27 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/เทคนิคการศึกษา
28 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
29 ดร.วรศิริ บุญซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
30 อ.กรุณา กลจักร์วงค์ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
31 นายณฐ นารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
32 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
33 อ.วรัญญา ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
34 อ.แวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
35 อ.กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน
36 ดร.วรางคณา เขาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
37 นส.สุดารัตน์ สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
38 ดร.จตุพร เสถียรคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
39 อ.พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ
40 อ.นางสาว กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ
41 อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ
42 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
43 อ.เจนจิรา อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
44 อ.จิตติคุณ นิยมสิริ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
45 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
46 ผศ.จินตนา อินภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
47 อ.ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
48 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
49 อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
50 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์