หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
2 อ.อาชวิน ใจแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3 อ.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
4 อ.น.ส.พัชราภรณ์ สุทธนะ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
5 อ.อโณทัย เทพปัญญา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
6 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
7 อ.มัทนีญา พฤฒิยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด (อาจารย์พิเศษ)
8 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
9 นส.ปียารัตน์ ศรีศักดา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
10 อ.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์
11 อ.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
12 ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
13 อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ
14 ผศ.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
15 อ.เปรมวดี กิรวาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
16 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
17 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
18 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
19 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
20 ผศ.กาญจนา สุระ สุระ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
21 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24 นางสายธาร จ่างตระกูล คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
25 ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
26 ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร (เกษตรศาสตร์)
27 ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร (เกษตรศาสตร์)
28 อ.เสกสรรค์ มณีธร คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
29 ผศ.ศิรสา สอนศรี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
30 อ.ศุภทัต แดงเครื่อง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์