หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและสังคมเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 นางวลัยพร ทองหยอด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
2 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
3 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
4 อ.ไกรลาส จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 ผศ.ZlobAlelp ZlobAlelp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 EssaeeyEcose EssaeeyEcose คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 อ.ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
8 อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
9 ผศ.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศื คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
10 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
11 ดร.อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา
12 ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
13 ดร.ชาญ ยอดเละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 อ.รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
15 อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
17 อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
18 อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
19 รศ.ZlobAlelp ZlobAlelp วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน