หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและสังคมเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
2 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
3 อ.ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
4 อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
5 นางวลัยพร ทองหยอด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
6 ผศ.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศื คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
7 ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
8 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
9 ดร.อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา
10 ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
11 ดร.ชาญ ยอดเละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
13 อ.รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
14 อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 อ.ไกรลาส จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
17 รศ.ZlobAlelp ZlobAlelp วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
18 ผศ.ZlobAlelp ZlobAlelp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 อ. จ่าสิบตรี ดร.EssaeeyEcose EssaeeyEcose คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์