หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอบรมกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS ปี 63

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
2 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
3 ดร.วาสนา สันติธีรากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
4 รศ.นายสมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
5 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6 รศ.วีระ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
7 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
8 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
9 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
10 อ.นริศรา วิชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
11 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
12 ผศ.ธีรธร เลอศิลป์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
13 นส.ทับทิม เป็งมล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
14 นายภูดิท อักษรดิษฐ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ สำนักงานคณบดี
15 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
16 อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
17 ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
18 อ.มณวิภา ยาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
19 นส.งามนิจ แสนนำพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม
20 อ.จารุณี ศรีบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
21 อ.จารุณี ศรีบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22 อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
23 ผศ.ดร.อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
24 ดร.รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
25 ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
26 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
27 ผศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
28 ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
29 อ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
30 อ.พัดชา ปิณฑะดิษ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
31 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
32 อ.ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์​
33 อ.ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
34 ผศ.ดรสำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
35 ผศ.สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
36 ดร.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
37 อ.สัญฌา พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
38 อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
39 อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
40 อ.สิริลักษณ์ กัลยา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยว
41 ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
42 นายสันติสุข อินทนิด หน่วยงานภายนอก กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
43 นส.สุชาดา สมเป้า หน่วยงานภายนอก กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
44 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
45 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 อ.จิตติคุณ นิยมสิริ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
47 อ.พัชรี วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
48 นายประสิทธิ์ ฉิมบุญมา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
49 ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
50 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
51 อ.กริช สอิ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
52 อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
53 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
54 อ.อำนาจ โกวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
55 นางสุภาพร ปิลันธนดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
56 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/ภาคเทคนิคการศึกษา
57 อ.ทัศน์กร อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
58 นายขวัญชัย ไชยวุฒิ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณบดี
59 อ.เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา
60 นายภูดิท อักษร​ดิษฐ์​ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณบดี​
61 อ.อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
62 นางอุทัยวรรณ ปันนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
63 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
64 อ.พรรณี สุวัตถี คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา
65 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
66 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
67 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการประถมศึกษา
68 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการประถมศึกษา
69 อ.พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
70 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
71 ผศ.Chatchai Kruea-In คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
72 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
73 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ
74 ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
75 อ.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
76 อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
77 นายแวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
78 อ.แวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
79 อ.ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
80 อ.วรัญญา ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
81 อ.เจนจิรา อาษากิจ หน่วยงานภายใน การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม