หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอบรมกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS ปี 63

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
2 รศ.นายสมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
3 ผศ.ธีรธร เลอศิลป์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
4 ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
5 อ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
6 อ.พัดชา ปิณฑะดิษ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
7 ผศ.ดรสำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
8 ดร.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
9 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/ภาคเทคนิคการศึกษา
10 อ.พรรณี สุวัตถี คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา
11 ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ บัณฑิตวิทยาลัย
12 อ.เจนจิรา อาษากิจ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
13 นายสันติสุข อินทนิด กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
14 นส.สุชาดา สมเป้า กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
15 อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
16 อ.มณวิภา ยาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
17 นส.งามนิจ แสนนำพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม
18 อ.จารุณี ศรีบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
19 อ.จารุณี ศรีบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
20 อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
21 อ.ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
22 ผศ.สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมศึกษา
23 อ.กริช สอิ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
24 อ.เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา
25 อ.อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
26 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
27 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
28 ดร.วาสนา สันติธีรากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
29 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
31 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
32 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
33 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
34 ผศ.ดร.อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
35 ดร.รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
36 ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
37 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
38 ผศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
39 ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
40 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
41 อ.ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์​
42 ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
43 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
44 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
46 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
47 อ.อำนาจ โกวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
48 นางสุภาพร ปิลันธนดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
49 นางอุทัยวรรณ ปันนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
50 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
51 อ.พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
52 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
53 ผศ.Chatchai Kruea-In คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
54 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
55 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ
56 อ.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57 อ.ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
58 รศ.วีระ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
59 อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
60 อ.นริศรา วิชิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
61 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
62 ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
63 นส.ทับทิม เป็งมล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
64 นายภูดิท อักษรดิษฐ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ สำนักงานคณบดี
65 อ.สัญฌา พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
66 อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
67 อ.สิริลักษณ์ กัลยา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยว
68 อ.พัชรี วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
69 นายประสิทธิ์ ฉิมบุญมา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
70 อ.ทัศน์กร อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน
71 นายขวัญชัย ไชยวุฒิ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณบดี
72 นายภูดิท อักษร​ดิษฐ์​ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณบดี​
73 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
74 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการประถมศึกษา
75 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการประถมศึกษา
76 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
77 อ.จิตติคุณ นิยมสิริ การจัดการธุรกิจนานาชาติ
78 อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
79 นายแวววรรณ ละอองศรี การจัดการธุรกิจนานาชาติ
80 อ.แวววรรณ ละอองศรี การจัดการธุรกิจนานาชาติ
81 อ.วรัญญา ละอองศรี การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม