หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
2 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
3 อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝ่ายประถมฯ
4 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
5 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
6 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
7 ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
8 อ.ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
9 ดร.รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
10 ผศ.จินตนา อินภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
11 อ.กนิษฐ์ ดีหนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
12 อ.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
13 อ.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
14 อ.นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
15 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีและการเงิน
16 ดร.รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
17 ดร.ทิตา สุนทรวิภาต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
18 อ.เสกสรรค์ มณีธร คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
19 อ.กอบชัย รักพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั
20 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
21 อ.อาทิตยา ผิวขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
22 ผศ.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหเกษตร
23 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
24 อ.วิไลพร ไชยโย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีและการเงิน
25 อ.สุรเดช ลุนิทรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
26 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีสากล
27 ผศ.ดร.อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
28 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
29 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
30 อ.สุนิษา สุกิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
31 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
32 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
33 ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
34 ดร.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
35 นายชูสิทธิ์ ชูชาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย
36 อ.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
37 รศ.วีระศักดิ์ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
38 นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
39 อ.สุรชาติ พุทธิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
40 นายศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
41 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์