หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
3 อ.กนิษฐ์ ดีหนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
4 อ.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
5 อ.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
6 อ.นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
7 ดร.รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
8 อ.อาทิตยา ผิวขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
9 อ.สุรเดช ลุนิทรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
10 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีสากล
11 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
12 อ.สุนิษา สุกิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
13 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
14 ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
15 ดร.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
16 นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
17 อ.สุรชาติ พุทธิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
18 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
19 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
20 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
21 ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
22 อ.ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
23 ดร.รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
24 ผศ.จินตนา อินภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
25 อ.กอบชัย รักพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั
26 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
27 ผศ.ดร.อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
28 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
29 อ.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
30 นายศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
31 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีและการเงิน
32 อ.เสกสรรค์ มณีธร คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
33 อ.วิไลพร ไชยโย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีและการเงิน
34 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
35 รศ.วีระศักดิ์ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
36 ดร.ทิตา สุนทรวิภาต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
37 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
38 ผศ.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหเกษตร
39 อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝ่ายประถมฯ
40 นายชูสิทธิ์ ชูชาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย
41 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์