หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม แนวทางการเขียน Concept Proposal และส่งข้อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.พิชญา มณีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
2 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
3 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ
4 อ.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
5 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
6 ดร.กนิษฐา พวงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
7 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
8 อ.อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
9 อ.เสริม วัชรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
10 อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
11 อ.เสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
12 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
13 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
14 อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
15 ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
16 ดร.รุ่งทิวา คนการณ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
17 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
18 อ.ประภารัตน์ ทองสั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลี
19 อ.สุชาติ เตชะอุดมเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
20 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
21 อ.ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์​
22 อ.สุนิศา เหรนเซิ่ล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
23 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
24 ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
25 อ.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
26 ดร.รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
27 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
28 อ.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
29 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
30 นายศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
31 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
32 ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
33 ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
34 ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
35 ดร.รุ่งนภา ทากัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
36 อ.ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
37 ดร.รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
38 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภาณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
39 ผศ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
40 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
41 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนขัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
42 ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
43 อ.จุฑามาส สุขแยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
44 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
45 อ.ภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
46 ดร.จตุพร เสถีนรคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
47 อ.ไกรลาส จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
48 ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
49 อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
50 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
51 ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
52 นส.รุ่งนภา จุลศักดิ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
53 นายวรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
54 นายณัฐภัทร ลีรพันธ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
55 อ.น.ส.ดวงใจ เนตรตระสูตร คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
56 รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
57 ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
58 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
59 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
60 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
61 อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
62 อ.วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์
64 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
65 อ.วาสนา สันติธีรากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
66 อ.สารภี วีระกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
67 อ.เกษม กุณาศรี คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
68 อ.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
69 นส.อจลา เตชะพิชญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี
70 ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
71 รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
72 นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
73 ดร.พรรณี สุวัตถี คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา
74 อ.อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
75 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/ภาคเทคนิคการศึกษา
76 อ.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
77 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
78 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
79 อ.มนัสพันธ์ รินแสงปิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82 อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
83 อ.ภควดี โอสถาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 อ.คณิศร สินธุบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
85 อ.สุชาติ เตชะอุดมเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86 อ.ฐานัตถ์ เค้าฉิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 อ.กอบชัย รักพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
89 ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
90 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
91 ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
93 อ.มณวิภา ยาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม
94 ผศ.ฉัตรชัย เครืออินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
95 ผศ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
96 ดร.ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
97 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
98 อ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
99 อ.กรุณา กลจักร์วงค์ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
100 นส.สุดารัตน์ สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
101 ผศ.พวงพยอม ชิดทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
102 อ.มนทกานต์ เมฆรา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
103 นส.วรรณวิไล เม็งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -
104 นส.ชนิตา อิศรเสนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -
105 อ.พัดชา ปิณฑะดิษ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
106 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
107 อ.มณวิภา ยาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม