หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 รศ.สมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
2 ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์
3 ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณะสุขศาสตร์
4 อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว
5 อ.เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6 ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ -
7 อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
8 ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
9 ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ -