หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 นายสมเด็จ ภิมายกุล คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณบดีคระครุศาสตร์