หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 ผศ.นางพูลสุข บุณยเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
3 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
4 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
5 อ.ภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง
6 อ.ไกรลาส จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
7 อ.อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
8 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/ภาคเทคนิคการศึกษา
9 อ.นายสุรชาติ พุทธิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
10 อ.อมาคินป์ ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
11 อ.น.ส.ดวงใจ เนตรตระสูตร คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
12 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
13 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
14 อ.อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
15 อ.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
16 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
17 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
18 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์