หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ดร.จตุพร เสถียรคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน
3 อ.เปรมวดี กิรวาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
4 ผศ.สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
5 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
6 อ.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
7 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
8 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
9 อ.สุชาติ เตชะอุดมเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
10 ดร.จันทร์ฉาย ยานะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
11 ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
12 ดร.มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
13 ผศ.นายบุญเลิศ คำปัน คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
14 อ.นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
15 ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
16 อ.จันทรา แซ่ลิ่ว คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์
17 อ.จิราพร ชุมชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
18 อ.จุฑารัตน์ เปลวทอง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
19 ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
20 อ.สิตา ทายะติ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
21 อ.นายปภัส ฉัตรยาลักษณ์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
22 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/ภาคเทคนิคการศึกษา
23 อ.ไกรลาส จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
24 อ.ภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
25 อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
26 อ.นางสาวกมลพร ทองธิยะ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
27 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
28 อ.วศิน ยิ้มแย้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
29 อ.วลัยพร ทองหยอด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
30 อ.นฤมล คำปัญญา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
31 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
32 อ.จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
33 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
34 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
35 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
36 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
37 นายกิตตินันท์ หอมฟุ้ง คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
38 ดร. จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
39 อ.อ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
40 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
41 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
42 อ.สิขเรศ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
43 นส.รุ่งนภา จุลศักดิ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
44 ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
45 นายวรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย -
46 ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
47 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
48 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
49 ดร.ชาญ ยอดเละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
50 อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
51 นส.RandagennickurydyFugficyhy RandagennickurydyFugficyhy วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย