หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

โครงการอบรมเพื่อเพื่มพลังอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ปิยวรรณ หอมจันทร์ หน่วยงานภายนอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
2 นางเมวดี ศรีมงคล หน่วยงานภายนอก สาขาพยาบาลศาสตร์
3 ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4 ดร.ฐานิดา มั่นคง หน่วยงานภายนอก วิทยาลัยสงฆ์ศรีาะเกษ
5 อ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
6 อ.ปพิชญา พรหมกันธา หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
7 อ.นายวีระชัย เตชะนิรัติศัย หน่วยงานภายนอก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
8 ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ หน่วยงานภายนอก ภายนอก
9 อ.สิริกานต์ สุวรรณผู หน่วยงานภายนอก คณะศิลปศาสตร์
10 อ.ชิดชนก ปรีชานันท์ หน่วยงานภายนอก การจัดการ
11 อ.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ หน่วยงานภายนอก มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
12 ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13 นายนายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
14 ดร.นางสาวรดามณี พัลลภชนกนาถ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
15 อ.พัทธนันท์ พาป้อ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
16 อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
17 อ.กนกวรรณ นวาวัตน์ หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 อ.ปุ่น ชมภูพระ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
19 รศ.ภัทรธิรา ผลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์
20 อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
21 อ.ฐานชน จันทร์เรือง หน่วยงานภายนอก แขนงผู้ประกอบการสังคมด้านการละคร
22 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
23 ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี หน่วยงานภายนอก สารสนเทศศึกษา
24 อ.ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน่วยงานภายนอก คณะนิเทศศาสตร์
25 อ.สิตางศ์ เจริญวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
26 อ.จันทร์จิรา เหลาราช หน่วยงานภายนอก สหวิทยาการสังคมศาสตร์
27 ดร.หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
28 ดร.ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
29 ผศ.อนุชา พิมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
30 อ.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
31 นายวสันต์ วรเจริญ หน่วยงานภายนอก มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 อ.อนิสรา รัศมีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
33 อ.นัยนา ครุฑเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
34 อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
35 อ.สุชาดา เกียรติยุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
36 อ.วิไลวรรณ เข้มขัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
37 อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ หน่วยงานภายนอก ภาษาไทย
38 ผศ.สุภาวดี ยาดี หน่วยงานภายนอก ภาษาไทย
39 อ.วิไลวรรณ เข้มขัน หน่วยงานภายนอก ภาษาไทย
40 ผศ.ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
41 ผศ.จิรวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
42 ผศ.ดารารัตน์ ไชยาโส คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
43 นส.เจนจิรา มีราษี หน่วยงานภายใน มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา
44 ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์
45 ดร.วรศิริ บุญซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
46 อ.ฐิติมา ญาณะวงษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
47 อ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
48 อ.ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาประถมศึกษา
49 อ.ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม หน่วยงานภายนอก สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา
50 อ.ดร.พงษ์ลิขิต เพชรผล หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
51 อ.ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
52 ผศ.นางอรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ หน่วยงานภายนอก สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา
53 อ.ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
54 ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ หน่วยงานภายนอก พลศึกษา
55 อ.สีสมเพชร ค้าหน่อเพชร หน่วยงานภายนอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
56 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
57 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
58 อ.สุธิชา ภิรมย์นุ่ม หน่วยงานภายนอก สื่อสารการกีฬา
59 อ.นางบุปผา แก่นชัยภูมิ หน่วยงานภายนอก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
60 อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
61 อ.นางช่อทิพย์ แตงพันธ์ หน่วยงานภายนอก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
62 อ.ศุภทัต แดงเครื่อง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
63 อ.นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง หน่วยงานภายนอก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
64 อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
65 อ.พุทธชาติ ยมกิจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
66 อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
67 อ.ทัศน์กร ิอินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
68 อ.พัชรี วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
69 อ.ดร. วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
70 อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
71 อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
72 อ.กาญจน์พิชชา ถวิลไทย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
73 อ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
74 อ.สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
75 อ.ศุภกร ประทุมถิ่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
76 อ.ณัฐวุฒิ วิทา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
77 อ.สิริลักษณ์ กัลยา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
78 อ.ทับทิม เป็งมล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
79 อ.กฤต พันธุ์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
80 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
81 อ.ภัสราภรณ์ นันตากาศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
82 อ.บุปผา คำนวน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
83 อ.ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
84 อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
85 อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
86 นส.โชติกา เทียบคำ หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
87 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
88 อ.สุวลักษณ์ อ้วนสอาด คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
89 อ.ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ ผลจันทร์ หน่วยงานภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
90 อ.ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ ผลจันทร์ หน่วยงานภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
91 อ.จิราภรณ์ เหมพันธ์ คณะครุศาสตร์ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
92 ดร.เบญจพร ชนะกุล คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
93 ดร.จคุพร เสถียรคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
94 อ.กัญญารัตน์ อรรอำนวย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
95 ดร.มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
96 อ.จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์ หลักสและการสอน
97 อ.นฤมล คำปัญญา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
98 นายพัสกร อุ่นกาศ หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
99 อ.กมลพร ทองธิยะ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
100 อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
101 นายวีระพงศ์ เกรียติไพรยศ หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
102 นายสมพงษ์ แซ่ท้อ หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
103 อ.นางสาวปริญทิพย์ รัตนบุรี คณะครุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
104 อ.วลัยพร ทองหยอด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
105 ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล หน่วยงานภายนอก คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
106 ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี หน่วยงานภายนอก คณะวิทยาการจัดการ
107 อ.นัทธีรา ภักดีไพโรจน์ หน่วยงานภายนอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
108 อ.นับทอง เวศนารัตน์ หน่วยงานภายนอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
109 ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
110 ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
111 ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
112 ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
113 อ.นางพรทิพย์ วรรณวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
114 ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ หน่วยงานภายนอก การยริหารการศึกษา
115 ดร.สุพัฒน์ บุตรดี หน่วยงานภายนอก วิทยาศาสตร์
116 อ.วรกร ธรรมภิบาลอุดุม หน่วยงานภายนอก ภาษาไทย
117 อ.นันทวัฒน์ เนตรเจริญ หน่วยงานภายนอก ภาษาไทย
118 นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
119 ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ หน่วยงานภายนอก การตลาด
120 ดร.วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
121 อ.พงษ์พันธ์ เสาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
122 ดร.ศศิธร อินตุ่น คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
123 ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
124 อ.ชนิดา พันธุ์โสภณ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย/คณะครุศาสตร์
125 อ.ชนิดา พันธุ์โสภณ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย/คณะครุศาสตร์
126 อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
127 อ.ปรเมศวร์ อุตระนิตย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
128 อ.วรนุช นิลเขต คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
129 อ.เยาวเรศ รัตนธารทอง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
130 อ.กัญญารัตน์ อรรคอำนวย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
131 อ.ปิยะนุช เทือกเทพ หน่วยงานภายนอก สาขาการจัดการ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
132 อ.สดุดี คำมี หน่วยงานภายนอก รัฐประศาสนศาสตร์
133 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบัญชีและการเงิน
134 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
135 อ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
136 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
137 อ.อรอนุตร ธรรมจักร หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
138 อ.นภาพร เลขาโชค หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
139 อ.นิธิพงษ์ โยธชัย หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
140 อ.ฐิติรดา เปรมปรี หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
141 อ.ศิรภัสร์ อินทรพานิชย์ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
142 อ.วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
143 ดร.คฑาวุฒิ สังฆมาศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
144 นส.ณัฐกานต์ รองทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
145 อ.กัลยา นาคลังกา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
146 อ.อุษา โบสถ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
147 ดร.มาริษา สุจิตวนิช คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
148 อ.สุรสิทธิ์ ปาลสาร หน่วยงานภายนอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์/คณะครุศาสตร์
149 อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
150 อ.ปทิดา โมราศิลป์ หน่วยงานภายนอก การท่องเที่ยวและนันทนาการ
151 อ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
152 ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี หน่วยงานภายนอก การจัดการการโรงแรม
153 ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ หน่วยงานภายนอก การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี
154 อ.กนกอร ศิริฐิติ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว
155 ดร.อังค์วรา ณ สุนทร หน่วยงานภายนอก การท่องเที่ยว
156 ผศ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว
157 อ.พิชญา มณีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
158 อ.อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว
159 อ.ทักษิณา นพคุณวงศ์ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
160 อ.พรทิพย์ เกิดถาวร หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก