หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การกำหนดโจทย์และกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของท้องถิ่น

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.อาจารย์ ดร. สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ เทคนิคการผศึกษา
2 อ.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ การประเมินและการวิจัย
3 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
4 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ บัญชีและการเงิน
5 อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน