หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

00
1st Image

“การพัฒนาผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องเพชรรัตน์  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

กรณีบุคคลภายนอก เก็บค่าลงทะเบียนหน้างาน 1,000 บาท

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว