หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

00
1st Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

09.00 – 09.30 น.        กล่าวเปิดการอบรม บรรยาย

เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)  

09.30 – 12.00 น.       ฝึกปฏิบัติการ : กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS

โดย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัย

12.00 – 13.00 น.        พักกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 – 16.00 น.        ฝึกปฏิบัติการ : กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS (ต่อ)

โดย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัย

 

-------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว