หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

เวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

00
1st Image

ข้อเสนอแนะในการขอทุนวิจัยจากงบฯแผ่นดิน ปี 62

กำหนดการ

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 และเพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ในการส่งข้อเสนอการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดเวทีวิพากษ์งานวิจัยขึ้น ในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักวิจัย ในสังกัดของท่านที่ประสงค์จะขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการวิพากษ์งานวิจัยและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์งานวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว