หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP

00
1st Image

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.15 น.        เปิดการอบรม

                             โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

09.15 – 10.30 น.        แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน

Standard Operating Procedures (SOP)                   

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

                               งานบริหารการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 12.00 น.        แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน

Standard Operating Procedures (SOP) (ต่อ)            

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

                               งานบริหารการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.        แนวทางการจัดทำคู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

                               งานบริหารการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

14.30 – 15.00 น.        อภิปรายตอบข้อซักถาม  

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว