หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

00
1st Image

กำหนดการ(คลิกที่นี่!!!)

- ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้จัดวิทยากรกลุ่มย่อย ที่มีประสบการณ์ในการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือในการเขียนโครงร่างวิจัยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

- ขอให้นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยเพื่อจะได้ลงมือเขียนและปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานวิจัยให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่  24  กรกฎาคม  2560

เวลา  08.30 - 09.00 น.           เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย โดยรถตู้ หน้าอาคาร 27

เวลา  09.00 - 09.30 น.           ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

เวลา  09.30 - 10.00 น.           พิธีเปิดการอบรม โดย :    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา  10.00 - 12.00 น.           บรรยายพิเศษเรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุน

                                           แนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย”

                                          โดย :    คุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

เวลา  12.00 - 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 - 17.00 น.           แบ่งกลุ่มจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

โดย :    1. คุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช            

 1. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
 2. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
 3. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
 4. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี

เวลา 17.00 - 18.00 น.            พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 - 20.00 น.            แบ่งกลุ่มจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)

โดย :

 1. คุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช  
 2. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
 3. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
 4. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
 5. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 

 

วันที่  25  กรกฎาคม  2560

เวลา  09.00 - 12.00  น.           นำเสนอข้อเสนอโครงการของแต่ละกลุ่ม

                                           โดย :    คุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)            พร้อมวิทยากรกลุ่มย่อย

เวลา  12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 - 16.00  น.           สรุปผลขอเสนอโครงร่างวิจัยของทุกกลุ่ม

                                            โดย :    คุณเวชยันต์  เฮงสุวนิช  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

เวลา  16.00 - 16.30 น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ 

 1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.15 น. และ  เวลา  14.30 – 14.45 น.
 2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว