หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อขอรับทุนภายนอก

00
1st Image

08.30 – 08.45 น.   ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.   พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

09.00 – 12.00 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สกว.”
โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ให้ได้รับทุน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

             กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว