หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

อบรมการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก

00
1st Image

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ณ ห้องวิมาน ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

*****************

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

08.00 – 08.30 น.        ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 

                             รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.00 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่มการเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแหล่งทุน

กลุ่มที่ 1 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ด้านบูรณาการศาสตร์

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์

กลุ่มที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ด้านพัฒนาท้องถิ่น

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ  ชุ่มอุ่น

กลุ่มที่ 3 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

วิทยากรโดย คุณอรพินทร์  สอนไว

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.       แบ่งกลุ่มนำเสนอและอภิปรายเพื่อปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย

กลุ่มที่ 1 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ด้านบูรณาการศาสตร์

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์

กลุ่มที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ด้านพัฒนาท้องถิ่น

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ  ชุ่มอุ่น

กลุ่มที่ 3 การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

วิทยากรโดย คุณอรพินทร์  สอนไว

17.00 – 17.30 น.        พิธีปิด

 

 

 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมในเวลา 10.30 น.และเวลา 14.30 น.

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว