หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและสังคมเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

00
1st Image

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
วิทยากรโดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

กำหนดการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและสังคม เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0”

วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

*****

 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดการสัมมนา

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและสังคมเพื่อเข้าสู่ Thailand ๔.๐”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.

กรณีศึกษาของการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยให้กับท้องถิ่นและสังคม พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมะสม

กำหนดการ (PDF)

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว