หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรควาญช้างอาชีพ ระดับพื้นฐาน

00
1st Image

“ควาญช้าง” ทำอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ มีรายได้ ???

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรม หลักสูตรควาญช้างอาชีพ ระดับพื้นฐาน  (85 ชั่วโมง)

ช่วงเวลาการอบรม เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช้างแบบมืออาชีพ ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาทิ.. อ.วิโรจน์ สุภโชคสหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยงในภาคเหนือ,

ทีมงานสัตวแพทย์และผู้ดูแลช้างจากปางช้างแม่แตง และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฯลฯ