หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอบรมกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS ปี 63

00
1st Image

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การนำเข้าข้อมูลพร้อมตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓”

ณ ห้องปฏิบัติการ INC๑๒ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑      

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.      ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      กล่าวเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.      บรรยาย เรื่อง “การนำเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS”

                                           โดย คุณศยามน  ไชยปุรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       
                                            จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      นักวิจัยปฏิบัติการ : กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                                             ผ่านระบบ NRMS
                                            โดย ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.      นักวิจัยปฏิบัติการ : กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                                             ผ่านระบบ NRMS (ต่อ)
                                            โดย ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

              รับประทานอาหารว่าง ระหว่างการอบรม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

 

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว