หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

00
1st Image

กำหนดการประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------------

 13.00 – 13.15 น.        ลงทะเบียน

 13.15 – 14.15 น.        - การชี้แจงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

 - การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยงวดแรก

- การเรียงลำดับความสมบูรณ์ของเอกสารเพื่อการเบิกจ่าย

- รายงานความก้าวหน้างานวิจัย

- การเตือนการหมดสัญญาทุนและการขยายเวลารับทุน

- การค้นหางานวิจัย วิชาการ โดย Google Scholar เพื่อเพิ่ม Ranking ให้มหาวิทยาลัย

โดย  อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 14.15 - 15.00 น.        การดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 15.00 – 15.45 น.        การชี้แจงแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย

โดย  นางสาวกรรณิกา  ซาซง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 15.45 – 16.00 น.        อภิปรายตอบข้อซักถาม            

 

หมายเหตุ : อาหารว่างบริการในห้องประชุม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว