หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม แนวทางการเขียน Concept Proposal และส่งข้อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน

00
1st Image

เพื่อให้การเขียน Concept proposal และการส่งข้อเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

จึงเรียนเชิญท่านที่จะส่งข้อเสนอ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เข้ารับฟังการชี้แจ้งแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว