หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย

00
1st Image

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วิทยากร คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (สวก.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว