หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย

00
1st Image

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วิทยากร คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (สวก.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กำหนดการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย (รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

เวลา 09.00 – 10.00 น.

บรรยายแนวทางการขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562

เวลา 10.00 – 10.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การขยายผลการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ รูปแบบ CoCoOut21 Model ในเขตภาคเหนือตอนบน " โดย รศ.สมเกตุ อุทธโยธา

เวลา 10.30 – 11.00 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "แผนงานวิจัย การส่งเสริมการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวัสดุนาโน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาวิธีการผลิตวัสดุนาโนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาหมอกควัน
2. การเปรียบเทียบการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมีกับวัสดุบำรุงดินนาโนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. การพัฒนาสารป้องกันศัตรูพืชด้วยวัสดุนาโนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
4. การพัฒนาวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยวัสดุนาโนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
" โดย ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต

เวลา 11.00 – 11.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "แผนงานวิจัยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผัก สมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน" โดย ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

เวลา 11.30 – 12.00 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานขอการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" โดย อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ

เวลา 13.00 – 13.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการย่อยดังนี้
1. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบในสังคมสูงวัย
2. โครงการขยายผลการเข้าถึงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัย
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD ในผู้สูงวัย
5. โครงการพัฒนาระบบแนะนำด้านโภชนาการเพื่อชะลอความเสื่อมของไตบนอุปกรณ์สื่อสาร" โดย ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

เวลา 13.30 – 14.00 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตอ.เมือง จ.เชียงใหม่" โดย อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล

เวลา 14.00 – 14.30 น.

-

เวลา 14.30 – 15.00 น.

-

เวลา 15.00 - 15.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสร้างสมรรถนะเด็กและเยาวชน 4.0 โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานตามความต้องการของท้องถิ่น: กรณีศึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่นเขตเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน " โดย ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์

เวลา 15.30 – 16.00 น.

-

เวลา 16.00 – 16.30 น.

-

เวลา 16.30 – 17.00 น.

-

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 – 09.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health Tourism) สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยชาวต่างชาติที่มาพำนักระยะยาว (Long Stay Tourism) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" โดย ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

เวลา 09.30 – 10.00 น.

-

เวลา 10.00 – 10.30 น.

-

เวลา 10.30 – 11.00 น.

-

เวลา 11.00 – 11.30 น.

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสำหรับธุรกิจนวดและสปาด้วยเทคโนโลยี AR" โดย อ.เกศินี ศรีรัตน์

เวลา 11.30 – 12.00 น.

-

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว
หมายเหตุ : (1)นำเสนอ 15 นาที รับฟังข้อเสนอแนะ 15 นาที
(2)ถ้ามีคนเลือกช่วงเวลานำเสนอไปแล้ว ระบบจะไม่แสดงซ้ำ