หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

00
1st Image

กำหนดการ

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

การอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.       พิธีเปิดโดย ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.       วิทยากรร่วมกันอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ

  วิทยากร  โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข บุณยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย ไชยชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 

                       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.       วิทยากรร่วมกันอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ

  วิทยากร  โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข บุณยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย ไชยชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 

                       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

หมายเหตุ        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว