หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

00
1st Image

.

ประวัติวิทยากร

กำหนดการฝึกอบรม

“ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและในต่างประเทศ”

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------

เวลา 08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น.           กล่าวรายงาน

โดย อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เวลา 09.15 – 09.30 น.           กล่าวเปิดโครงการ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.30 – 12.00 น.           การบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.30 น.           การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดเตรียมและการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

****************************************

หมายเหตุ :      1. พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว