หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก

00
1st Image

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก

การจัดตั้งกลุ่มแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมคลินิกนักวิจัย รวมพลคนจบ ดร. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรม Flora Creek Chiang Mai อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

07.30 – 08.30 น.  เดินทางไป โรงแรม Flora Creek Chiang Mai อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 09.05 น.  กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                           โดย อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

09.05 – 09.10 น.  กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                       

โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                         

09.00 – 12.00 น.  “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายทิศทางการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติ”       

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

               (กิจกรรมการพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก)

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.  “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน”

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(กิจกรรมการพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก)

15.30 – 18.00 น.  ปฏิบัติการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

- กลุ่มแผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

- กลุ่มแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของการเกษตรและชุมชน

- กลุ่มแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

- กลุ่มแผนการวิจัยนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

- กลุ่มแผนการวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

- กลุ่มแผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน

- กลุ่มแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

- กลุ่มแผนเพิ่มความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

- กลุ่มแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

(กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

18.00 – 19.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.  ปฏิบัติการแบ่งกลุ่มเขียนโครงร่างงานวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

(กิจกรรมการพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  ปฏิบัติการแบ่งกลุ่มเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

(กิจกรรมการพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับนักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก)

10.30 – 12.00 น.  การพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างงานวิจัยตามกลุ่มแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

   (กิจกรรมรวมพลคนจบ ดร. และกิจกรรมคลินิกนักวิจัย)

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.  การพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างงานวิจัยตามกลุ่มแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

   (กิจกรรมรวมพลคนจบ ดร. และกิจกรรมคลินิกนักวิจัย)

15.30 – 16.30 น.  สรุปภาพรวมการพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัยของชาติสำหรับ       นักวิจัยเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอกและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      และพี่เลี้ยงนักวิจัยประจำกลุ่ม

-------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ผู้เข้าอบรมภายนอก เก็บค่าลงทะเบียน ถ้าพักคู่ คนละ 3,000 บาท พักเดี่ยว คนละ 3,900 บาท

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว