หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

โครงการอบรมเพื่อเพื่มพลังอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา

00
1st Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”

Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education Outcomes

วันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ดาวน์โหลด โครงการอบรม (คลิก)

-ปิดรับสมัคร-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ

1. เป็นอาจารย์ที่มีวิชาสอนในระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ที่ประจ า/มีวิชาสอนอยู่ในคณะ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการ และหรือคณะต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคณะที่กล่าวข้างต้น และ

2. มีอายุการทำงานในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี โดยควรมีอายุไม่เกิน 55 ปีในขณะที่ ทำการสมัครเข้าร่วม และ

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (3 วัน 2 คืน) และค้าง คืนที่โรงแรม 2 คืน (โดยโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าที่พักและอาหาร)

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่หมายเลข โทรศัพท์ 083-448-3330

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว