หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อ Thailand 4.0”

00
1st Image

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อ Thailand 4.0”

และการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตรวจเยี่ยมพื้นที่การวิจัย

ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

13.00- 13.30 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัย ณ. ห้องประชุมชั้น 1

                             อาคารเรียนรวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13.30- 14.30 น.         นำเสนอแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

                                      โดย  ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า              สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

14.30- 15.30 น.         นำเสนอกรอบการวิจัยทุนมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ :

                             วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อ Thailand 4.0ปีงบประมาณ 2562

                                       โดยรศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล และ รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

                             ผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด                             ย่อม (SME)

15.30 – 16.30 น.       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ พร้อมซักถามประเด็นที่สนใจ

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

09.00- 12.00 น.                   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปลาจาด1

                             บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12.00-13.00 น.                    แวะพักรับประทานอาหาร

13.00-16.00 น.                    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ

                              76 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

09.00- 12.00 น.                   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านชานเมือง

                             ที่อยู่ 521 บ้านชานเมือง  ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12.00-13.00 น.                    แวะพักรับประทานอาหาร

13.00-15.00 น.                    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านถั่วเพื่อสุขภาพ - "บ้านป่าปุ๊ แม่ฮ่องสอน

                             172 หมู่2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว