หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การกำหนดโจทย์และกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของท้องถิ่น

00
1st Image

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การวิเคราะห์ชุมชน เพื่อสร้างโจทย์การวิจัยร่วมกับชุมชน”

วันที่ 2 – 3  พฤษภาคม 2560

ณ  แอท นาทา จังเกิ้ล  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.     พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

09.00 – 12.00 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน” โดย ทีมวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือในการจัดเวที สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ”โดยทีมวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น

15.15 – 17.00 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่” โดย ทีมวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น

17.00 – 19.00 น.     พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.     สรุปแนวทางการวิเคราะห์ชุมชนและการใช้เครื่องมือ

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.     ออกเดินทางลงพื้นที่ใน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09.00 – 12.00 น.     การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.     การกำหนดและเลือกประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างวิจัยเสนอแหล่งทุน

16.00 - 16.30 น.      อภิปรายซักถาม

16.30 น.                ปิดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

             กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว