หลักสูตร ขั้นสูง เช่น การควบคุม การฝึก ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (106 ชั่วโมง)  

 1. ควาญช้างกับเทคนิคการนำเที่ยว (6 ชั่วโมง)
  • เทคนิคการนำเที่ยว วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการนำเที่ยว วิธีการดูแลนักท่องเที่ยวแต่ละชาติ
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพควาญช้าง (6 ชั่วโมง)
  • บทบาทความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพควาญช้าง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Social Media ในด้านการท่องเที่ยว และแนวโน้มการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการท่องเที่ยว
 3. การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับสูง
 4. การสื่อสารภาษาจีนเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับสูง
 5. เนื้อหาภาคบรรยายและปฏิบัติ หัวข้อหน่วยช่วยชีวิตช้าง (9 ชั่วโมง)
  • อุปกรณ์ในการควบคุมช้างตกมันอาละวาด วิธีการจัดการปัญหาช้างตกมันอาละวาด และปฏิบัติการจับช้างตกมันอาละวาด
 6. เนื้อหาภาคบรรยาย การฝึกช้าง (ฝึกควาญ สอนช้าง สืบสานวัฒนธรรม) (9 ชั่วโมง)
  • การฝึกช้าง อุปกรณ์ในการฝึกช้าง ขั้นตอนการฝึกช้าง และการนำช้างออกปฏิบัติงานในสภาพงานต่างๆ
 7. เนื้อหาภาคบรรยาย การฝึกเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ (12 ชั่วโมง)
  • หน้าที่ของผู้ช่วยสัตวแพทย์ การปฐมพยาบาลช้าง การให้ยาในช้าง การตรวจสุขภาพช้าง และการจัดการช้างกรณีฉุกเฉิน
 8. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การฝึกช้าง (ฝึกควาญ สอนช้าง สืบสานวัฒนธรรม) (12 ชั่วโมง)
  • อุปกรณ์ในการฝึกช้าง ขั้นตอนการฝึกช้าง และการนำช้างออกปฏิบัติงานในสภาพงานต่างๆ
 9. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การฝึกเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ (12 ชั่วโมง)
  • หน้าที่ของผู้ช่วยสัตวแพทย์ การปฐมพยาบาลช้าง การให้ยาในช้าง การตรวจสุขภาพช้าง และการจัดการช้างกรณีฉุกเฉิน