หลักสูตร ขั้นกลาง เช่น การสังเกต การใช้สมุนไพร (106 ชั่วโมง)

 1. เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) (6 ชั่วโมง)
  • การสื่อสารให้โดนใจผู้ฟัง การเรื่องเล่าเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า องค์ประกอบของเรื่องเล่า แหล่งที่มาของเรื่องเล่า และเทคนิคการเล่าเรื่อง
 2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (12 ชั่วโมง)
  • วิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการและผู้รับการบริการระหว่างประเทศ การศึกษาทฤษฎีการจำแนกประเภท พฤติกรรม วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับการบริการในอนาคต
 3. การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับกลาง
 4. การสื่อสารภาษาจีนเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับกลาง
 5. การสื่อสารและการทำงานแบบทีม (6 ชั่วโมง)
  • การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การจัดการพื้นที่หน้างาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนและการทำงานแบบทีม
 6. เนื้อหาภาคบรรยาย การควบคุมช้างระดับกลาง (3 ชั่วโมง)
  • การบังคับช้างให้ทำตามคำสั่ง การดูลักษณะช้าง และการดูแลช้างให้พร้อมปฏิบัติงาน
 7. เนื้อหาภาคบรรยาย การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)
  • การสังเกตเมื่อช้างไม่สบาย การปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น และปฏิบัติการปฐมพยาบาลช้างเบื้อต้น
 8. เนื้อหาภาคบรรยาย การรักษาช้างด้วยสมุนไพร (3 ชั่วโมง)
  • สมุนไพรเบื้องต้นและพืชอาหารช้าง ยาบำรุงกำลังช้าง ยาแก้ลำบอง ยารักษาแผลสด และยานวดสำหรับช้างยาเหลือง
 9. เนื้อหาภาคบรรยาย การจัดทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง (3 ชั่วโมง)
  • การจัดทำอุปกรณ์ช้างจากไม้ การจัดทำอุปกรณ์ช้างจากเชือก ขอช้าง และอุปกรณ์ในการควบคุมช้าง
 10. เนื้อหาภาคปฏิบัติ ช้างกับระบบนิเวศ (เพิ่ม) (3 ชั่วโมง)
 11. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การควบคุมช้างระดับกลาง (6 ชั่วโมง)
  • การบังคับช้างให้ทำตามคำสั่ง การดูลักษณะช้าง และการดูแลช้างให้พร้อมปฏิบัติงาน
 12. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น (6 ชั่วโมง)
  • การสังเกตเมื่อช้างไม่สบาย การปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น และปฏิบัติการปฐมพยาบาลช้างเบื้อต้น
 13. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การรักษาช้างด้วยสมุนไพร (6 ชั่วโมง)
  • ยาบำรุงกำลังช้าง ยาแก้ลำบอง ยารักษาแผลสด และยานวดสำหรับช้างยาเหลือง
 14. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การจัดทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง (9 ชั่วโมง)
  • การจัดทำอุปกรณ์ช้างจากไม้ การจัดทำอุปกรณ์ช้างจากเชือก ขอช้าง และอุปกรณ์ในการควบคุมช้าง