หลักสูตร ขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าหาช้าง การบังคับช้าง การสื่อสาร (ระยะเวลา 85 ชั่วโมง)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่ออาชีพควาญช้าง+แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิชาชีพควาญช้าง (6 ชั่วโมง)
  • ความหมาย ความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
 2. บุคลิกภาพและทัศนคติเพื่องานบริการ (3 ชั่วโมง)
  • ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเหมาะสมกับอาชีพ วาทศิลป์และการฝึกพูดในที่ชุมชน
 3. จิตวิทยาบริการเพื่ออาชีพควาญช้าง (3 ชั่วโมง)
  • ความหมาย ความสำคัญของงานบริการและลูกค้า ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ระบบการบริการที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี
 4. การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับต้น
 5. การสื่อสารภาษาจีนเพื่องานบริการ (20 ชั่วโมง)
  • คำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและการต้อนรับระดับต้น
 6. เนื้อหาภาคบรรยาย หัวข้อความรู้เรื่องช้างเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)
  • วิวัฒนาการของช้าง ช้างในโลกปัจจุบัน ช้างป่าและการช้างเลี้ยง การใช้ประโยชน์ของช้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ช้างไทย ปัญหาของช้างไทยและแนวทางในการแก้ไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้าง
 7. เนื้อหาภาคบรรยาย หัวข้อการฝึกขี่ช้างและควบคุมบังคับช้าง (9 ชั่วโมง)
  • การดูนิสัยของช้าง การเข้าหาช้าง คำสั่งต่างๆ ที่ใช้กับช้าง การใช้อุปกรณ์ควบคุมช้าง ฝึกบังคับช้างให้ทำตามคำสั่ง และการดูแลพื้นที่มัดช้าง
 8. เนื้อหาภาคบรรยาย วัฒนธรรมและประเพณีการเลี้ยงช้าง (3 ชั่วโมง)
  • วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การสืบสานการเลี้ยงช้างจากบรรพบุรุษ และสิ่งสักสิทธิ์คุ้มครองคนเลี้ยงช้าง
 9. เนื้อหาภาคปฏิบัติ การฝึกหัดขี่ช้างและควบคุมบังคับช้าง (9 ชั่วโมง)
  • การดูนิสัยของช้าง การเข้าหาช้าง คำสั่งต่างๆ ที่ใช้กับช้าง การใช้อุปกรณ์ควบคุมช้าง การฝึกบังคับช้างให้ทำตามคำสั่ง และการดูแลพื้นที่มัดช้าง
 10. การทดสอบการผ่านหลักสูตร (9 ชั่วโมง)