“ควาญช้าง” ทำอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรม หลักสูตรควาญช้างอาชีพ ระดับพื้นฐาน  (85 ชั่วโมง)

ช่วงเวลาการอบรม เดือน 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช้างแบบมืออาชีพ ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาทิ.. อ.วิโรจน์ สุภโชคสหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยงในภาคเหนือ,

ทีมงานสัตวแพทย์และผู้ดูแลช้างจากปางช้างแม่แตง และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฯลฯ

                 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ http://www.research.cmru.ac.th/mahout

E-mail : research_cmru@hotmail.com  

Phone : 053-88-5950

Facebook : http://ww.facebook.com/researchcmru

 

การอบรม : หลักสูตร “ควาญช้างอาชีพ ระดับพื้นฐาน” (85 ชั่วโมง)

เวลา : 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562

สถานที่ :  ปางช้างแม่แตง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ค่าสมัคร :  7,000 บาท

เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา)

                เลขที่บัญชี  510-7-08700-8

ระยะเวลาการสมัคร : บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หลักฐานการสำเร็จการศึกษา :  ประกาศนียบัตร “ควาญช้างมืออาชีพ ระดับพื้นฐาน”