รายชื่อผู้ที่ส่งบทความออนไลน์

 

 | กองบรรณาธิการตรวจดูบทความ
ที่
ชื่อผู้ส่ง
ชื่อบทความ
วันที่
สถานะ
1 ยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 2017-12-14 ดำเนินการแล้ว
2 เทพไท นวลนุช นโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2017-11-06 ยกเลิก
3 นางสาวภัทรภร จิณสิทธิ์ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ Construction of Social Space by the Disabled Person in Chiang Mai 2017-10-28 ยกเลิก
4 อ.ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้น และการใช้ประโยชน์ของชุมชนไทลาวในเขตป่าอนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ำคำ ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด Species Diversity of Trees and The Usage of Tai-Lao Community in Protected Forest of Wat Prum Pra Tan, Ban Nam Kam, Tambon Non Chai Si, Phon Thong District, Roi Et Province 2017-10-26 ดำเนินการแล้ว
5 เทวา พรหมนุชานนท์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ล้านนาเทรด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2017-09-07 ดำเนินการแล้ว
6 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจากหมอพื้นบ้านในจังหวัดตาก 2017-08-24 ดำเนินการแล้ว
7 ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย ภาวะหนี้สินและการจัดการการเงินของผู้สูงอายุในประเทศไทย 2017-08-08 ดำเนินการแล้ว
8 ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน มาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 2017-06-26 ดำเนินการแล้ว
9 นางสาวนริดา ตันติรานนท์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินเขตปัตตานี 2017-06-22 ดำเนินการแล้ว
10 วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ และคณะ การศึกษาปัจจัยกำหนดการลงทุนของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 2017-06-10 ดำเนินการแล้ว
11 ประวิชญา ณัฏฐากรกุล ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำวิจัย : การศึกษาความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อการทำวิจัย 2017-06-08 ดำเนินการแล้ว
12 วัฒนชัย ศิริญาณและทนัศมน กาญจนภักดิ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2017-06-08 ดำเนินการแล้ว
13 นางฐิตินันท์ เขียวนิล คุณภาพชีวิตการทำงาน และการปฏิบัติตามจริยธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2017-06-06 ดำเนินการแล้ว
14 นายรัฐสินธุ์ ชมสูง วงสะล้อ ซอ ปิน ของครูอรุณศิลป์ ดวงมูล WONG SALOH SAW PIN OF MASTER ARUNSILP DAUNGMOON 2017-06-05 ดำเนินการแล้ว
15 กิตติพร ไชยโรจน์ รูปแบบการพัฒนา M-Learning : กรณีศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2017-05-19 ดำเนินการแล้ว
16 กฤษณ์ ภูรีพงศ์ 1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร2 สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง COMPETENCIES AFFECTING THE ACHIEVENCY OF TRANFORMATIONAL LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF HIGHER EDUCATION ADMINISTRATORS IN THE LOWER NORTHERN REGION 2017-05-06 ดำเนินการแล้ว
17 ปฏิญาณ ประเสริฐผล พฤติกรรมการเลือกชื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2017-05-05 ดำเนินการแล้ว
18 วัชระ บุตรแก้ว ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Management of We and We Construction Engineering System Co., Ltd. Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. 2017-04-25 ดำเนินการแล้ว
19 วัชระ บุตรแก้ว ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Management of We and We Construction Engineering System Co., Ltd. Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. 2017-04-25 ดำเนินการแล้ว
20 อนงค์ ศรีบุญเรือง นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบพัฒนาการชมรมผู้สูงอายุแบบ We can do it by ANONG ในจังหวัดเชียงใหม่ Development Model of Elderly Club “We can do it by Anong” in Chiang Mai 2017-04-25 ดำเนินการแล้ว
21 รศ.มธุรส สว่างบำรุง ม.แม่โจ้ การสำรวจทัศนคติทางสังคมของชุมชนภาคเหนือที่มีต่อการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัย 2017-04-22 ดำเนินการแล้ว
22 โดย ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ การศึกษาการรับรู้ของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก The Study on the Perceptions of Students and teachers Towards the World Class Standards Criteria in the Catholic Schools 2017-04-12 ดำเนินการแล้ว
23 นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน รูปแบบการผสมพันธุ์ในระดับท้องถิ่นที่มีผลต่อความเครียดของ ไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Gallus gallus domesticus) 2017-04-01 ดำเนินการแล้ว
24 ภัทรพรรณ วรรณลักษณ์ การตรวจสอบกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยตัวแบบการสร้างความได้เปรียบทางทางการแข่งขันสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 2017-03-20 ดำเนินการแล้ว
25 วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ส่วนงานที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 2017-02-28 ดำเนินการแล้ว
26 นายกิตติชัย งามวัฒนากุล การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ 2017-02-27 ดำเนินการแล้ว
27 วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ส่วนงานที่สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 2017-02-27 ดำเนินการแล้ว
28 ดร.ฐาวรี ขันสำโรง การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ 2017-01-22 ดำเนินการแล้ว
29 ดร.ฐาวรี ขันสำโรง การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ 2017-01-21 ดำเนินการแล้ว
30 นายธนนันท์ ทองเลิศ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ ระหว่างองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล ในเขตภาคเหนือตอนบน 2017-01-21 ดำเนินการแล้ว
31 นางสาวเกษสุดา วรรณลักษณ์ และ นางสาวทิพย์อาภรณ์ พัฒนะกุลกำจร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 2017-01-07 ดำเนินการแล้ว
32 อ.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 2016-12-27 ดำเนินการแล้ว
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา โนรา การพัฒนาสื่อดิจิทัลการสอนนวดแผนไทยของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 2016-12-16 ดำเนินการแล้ว
34 พงศธร โพธิแก้ว ลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2016-12-16 ดำเนินการแล้ว
35 พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ รศ.อำนาจ จันทร์แป้น ดร.สงกรานต์ พรหมวงค์ และ ดร.กัญทิยา ใจกลางดุก การจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดของมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 Learning Strategies Management For Enhancing Students’ Achievements According To Learning Standards and Indicators of Basic Education Core Curriculum 2008 2016-11-28 ดำเนินการแล้ว
36 อิสรีพัชร์ จงเปี่ยมบวรชัย รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงพุทธบูรณาการในการจัดการชลประทานขององค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง THE MODEL OF BUDDHIST PARTICIPATION INTEGRATION IN IRRIGATION MANAGEMENT OF WATER – USERS IN THE LOWER NORTHERN BASIN 2016-10-14 ดำเนินการแล้ว
37 ผ.ศ.มาโนชย์ นวลสระ The Promoting sustainable festival culture event tourism: Tai lue Culture 2016-08-22 ดำเนินการแล้ว
38 ดร.วิเรขา กาญจนศิริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษาโรคแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก (Local Wisdom about Villagers’ Folk Medicinal Herbs on Cure Disease in Phitsanulok.) 2016-08-18 ดำเนินการแล้ว
39 ดร.วิเรขา กาญจนศิริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษาโรคแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก (Local Wisdom about Villagers’ Folk Medicinal Herbs on Cure Disease in Phitsanulok.) 2016-08-18 ดำเนินการแล้ว
40 ดร.กำพล ตั้งเอกชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการชุมชน ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (Factors Effecting the Success of Community Business of Servicing in Pattaya,Thailand) 2016-08-18 ดำเนินการแล้ว
41 นางสาวสว่างจิต แซ่โง้ว การนำเสนอรูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา A PROPOSED MODEL OF PHYSICAL EDUCATION ADMINISTRATION OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN PRIMARY SCHOOL 2016-08-03 ดำเนินการแล้ว
42 น.ส.จุฑาทิพย์ สุวรรณจันทร์ การควบคุมดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 2016-08-03 ดำเนินการแล้ว
43 ณัฐวิทย์ มุงเมือง การพัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพ ในภาคเหนือตอนบน 2016-07-27 ดำเนินการแล้ว
44 อาจารย์ชัชชัย เทพนามวงค์ บริบททางสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 2016-07-26 ดำเนินการแล้ว
45 วรดาภา พันธุ์เพ็ง Ancient City Tourism and Development Direction toward Living Museum of WeingThaKan San Pa Tong District, Chiang Mai. การท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณและทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 2016-07-26 ดำเนินการแล้ว
46 อาจารย์ชัชชัย เทพนามวงค์ บริบททางสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 2016-07-20 ดำเนินการแล้ว
47 สกานต์ ลอมศรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 2016-06-11 ดำเนินการแล้ว
48 สกานต์ ลอมศรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 2016-06-06 ดำเนินการแล้ว
49 พลเรือโทนิทัศน์ เพชรน้อย ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก 2016-06-03 ดำเนินการแล้ว
50 นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์ ยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุในการบริหารจัดการความปลอดภัย ทางถนน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมาย ในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 2016-06-02 ดำเนินการแล้ว
51 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจต่อวิชางานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2016-05-31 ดำเนินการแล้ว
52 นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2016-05-30 ดำเนินการแล้ว
53 นางสาวณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ การจัดทำศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Herbal plant learning center establishment based on the sufficient economy philosophy. 2016-05-27 ดำเนินการแล้ว
54 อาจารย์วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2016-05-27 ดำเนินการแล้ว
55 นพพล พิเศษพงษา การสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด 2016-05-24 ดำเนินการแล้ว
56 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม 2016-05-24 ดำเนินการแล้ว
57 นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการสอนแบบพีโออี Scientific Reasoning Ability of Vocational Certificate Students Taught Through POE Approach 2016-05-04 ดำเนินการแล้ว
58 ธงชัย จีนชาติ อิทธิพลการแสดงราชสำนักที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ 2016-05-03 ดำเนินการแล้ว
59 ธนวัฒน์ บุญทวี การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2016-04-27 ดำเนินการแล้ว
60 กฤษติญา มูลศรี สภาพและแนวทางการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประชาคมอาเซียน 2016-04-11 ดำเนินการแล้ว
61 ณิชาภา เลิศประกายแสง ยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทยในการผลักดันการค้า การลงทุนระหว่างไทยและสปป.ลาว ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ 2016-04-05 ดำเนินการแล้ว
62 นางอทิตยา ใจเตี้ย การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด 2016-03-28 ดำเนินการแล้ว
63 มงคลกร ศรีวิชัย มลฑริกา ชัยวงค์ และธนพน บุตรชา การจัดทำบัญชีน้ำ กรณีศึกษาโครงการฝายเชียงราย 2016-03-23 ดำเนินการแล้ว
64 นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์ การพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2016-03-23 ดำเนินการแล้ว
65 ชัชวาล ไชยสัจ การปรับตัวสู่วัฒนธรรมไทยผ่านการทำกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร: กรณีศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2016-03-23 ดำเนินการแล้ว
66 นายพลพัทธฃัย ง่มแสง บทตวามวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ The Development Management Strategies for Enhancing Participation in Education Provision of Marginalized Schools in Sisaket Province. 2016-03-13 ดำเนินการแล้ว
67 จักรกฤษณ์ พุทธก้อน การริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดที่ถึงแก่ความตาย 2016-03-07 ดำเนินการแล้ว
68 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ ความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย 2016-02-18 ดำเนินการแล้ว
69 นางสาวศิริอำพร ทองมาก ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2016-02-17 ดำเนินการแล้ว
70 ทักษิณา สุขพัทธี การออกแบบมาสคอตประจำเมืองเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น MASCOTS DESIGN TO PROMOTE THE IMAGE OF THE CITY TOURISM OF JAPAN 2016-01-14 ดำเนินการแล้ว
71 นางพรวนา รัตนชูโชค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2015-12-01 ดำเนินการแล้ว
72 จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2015-12-01 ดำเนินการแล้ว
73 อาจารย์ศิวาพร มหาทำนุโชค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2015-11-26 ดำเนินการแล้ว
74 สรพงษ์ สุขสวัสดิ์ Consumer characteristics effecting attitude towards private label among residents in Bangkok, Thailand 2015-11-25 ดำเนินการแล้ว
75 นายอัศวิน บรรเทา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2015-10-04 ดำเนินการแล้ว
76 นายพงษ์ศิริ จิตบาน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 2015-09-28 ดำเนินการแล้ว
77 ภัทวี ดวงจิตร การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT BY INTEGRATED BUDDHIST PRINCIPLES: A CASE STUDY OF MAETAENG OPERATION AND MAINTENANCE PROJECT, CHIANGMAI PROVINCE.(ฉบับปรับปรุง) 2015-09-02 ดำเนินการแล้ว
78 นายพงษ์ศิริ จิตบาน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 2015-08-31 ดำเนินการแล้ว
79 นาวสาวดวงใจ เชยชม มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย 2015-08-31 ดำเนินการแล้ว
80 นายทยากร สุวรรณภูมิ การสำรวจปัญหาและผลกระทบของนักศึกษาที่เล่นดนตรีกลางคืนในจังหวัดลำปาง 2015-08-14 ดำเนินการแล้ว
81 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมืองตาก 2015-08-09 ดำเนินการแล้ว
82 นายภัทวี ดวงจิตร การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT BY INTEGRATED BUDDHIST PRINCIPLES: A CASE STUDY OF MAETAENG OPERATION AND MAINTENANCE PROJECT, CHIANGMAI PROVINCE. 2015-07-29 ดำเนินการแล้ว
83 พระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน,ดร. รูบแบบและกระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย 2015-07-16 ดำเนินการแล้ว
84 Suebsiri Saelee การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจำจังหวัด The Design of Electronic Sticker to Represent the Northern Isan Identity of: A Case Study on the Provincial Symbol 2015-06-23 ดำเนินการแล้ว
85 สืบศิริ แซ่ลี้ / Suebsiri Saelee การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ The Environmental Graphic Design for Kalasin Province’s Identity Presentation 2015-06-23 ดำเนินการแล้ว
86 กมลลักษณ์ ชัยดี ระบบจัดการคลังข้อสอบ การสอบออนไลน์ และการตัดเกรด ผ่านอินเทอร์เน็ต 2015-06-22 ดำเนินการแล้ว
87 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Development Accounting System of Occupation Group of Ban Nongkahoo, Muang Tak, Tak Province 2015-06-17 ดำเนินการแล้ว
88 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Deployment Accounting System of Occupation Group of Ban Nongkahoo Muang, Tak Province 2015-06-13 ดำเนินการแล้ว
89 นายสนิท ภูมาศ การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2015-06-12 ดำเนินการแล้ว
90 อาจารย์อรวี บุนนาค แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015-03-08 ดำเนินการแล้ว
91 ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา และ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดเชียงใหม่ 2015-03-06 ดำเนินการแล้ว
92 Asst.Prof.Dr.Anodar Ratchawet Adsorption Isotherm of Heavy metals by nano- Hydroxyapatite/carbon/Gelatin composite Films 2015-02-20 ดำเนินการแล้ว
93 ดรุชา รัตนดำรงอักษร การพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึก ประเภทงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Handicraft Efficient Retail Service Business Development 2015-02-06 ดำเนินการแล้ว
94 นางนฤชล รัญเสวะ การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2015-02-06 ดำเนินการแล้ว
95 ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (Siriwat Pleanbangyang) ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EFFECTIVENESS OF PUBLIC ELECTRONIC SERVICE DELIVERY FOR FILING PERSONAL INCOME TAX 2014-11-26 ดำเนินการแล้ว
96 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 The Competency Development of Teacher Leadership on Information Technology and Communication in Learning Management the 21st Century 2014-11-18 ดำเนินการแล้ว
97 ดาเรศ ชูยก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2014-11-15 ดำเนินการแล้ว
98 นางสาวชญาดา บุญถึง เงื่อนไขที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก: กรณีศึกษาบ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2013-03-12 ดำเนินการแล้ว
99 นายพรเทพ แซ่ซิ้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2013-03-07 ดำเนินการแล้ว
100 ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยทะเบียนและประเมินผลงานวิชาการ 2013-01-16 ดำเนินการแล้ว
101 ณัฏฐา เวทสรณสุธี วัชรี ศรีพรหม ประพล เปรมทองสุข การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2013-01-07 ดำเนินการแล้ว
102 ณรงค์เดช จันทร์หอม กนกวรรณ ทองครุธ สวรรยา ธรรมอภิพล พลวัตการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2013-01-05 ดำเนินการแล้ว
103 สุนิสา สืบบัวบาน1 ทักษอร สามคุ้มพิมพ์ 2 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ่ ³ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดน้ำหัวหิน 2013-01-05 ดำเนินการแล้ว
104 ธัญลักษณ์ แสงพรหม, ธัญวรรณ แสงพรหม ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (Factors which affecting the Tourists to Participation in Tak Bat Dok Mai Tradition at Phrabuddhabat Temple, Phrabuddhabat District, Saraburi Province) 2012-12-27 ดำเนินการแล้ว
105 นายเทอดศักดิ์ สุขดาว การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2012-12-15 ดำเนินการแล้ว
106 นายเทอดศักดิ์ สุขดาว ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานโรงพิมพ์ของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2012-12-15 ดำเนินการแล้ว
107 น.ส.นฤมนต์ วงษ์ไพบูลย์ และ น.ส.วิลาวัณย์ กิจนิเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ ในชุมชนเคหะดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร Factor Affecting Saving Behavior of the Elderly in Din Daeng Housing Community, Bangkok 2012-12-15 ดำเนินการแล้ว
108 นายจักรภพ ดุลศิริชัย การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น Study of Social Welfare for Disabled Persons in Khon Kaen Province: A Case Study of People with Visual Impairments 2012-12-12 ดำเนินการแล้ว
109 คิดชาย อุณหศิริกุล การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย : กรณีศึกษาของสนามกีฬา (Electrical system improvement to assure quality and safety : A case study of the main stadium) 2012-11-13 ดำเนินการแล้ว
110 นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข แนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2554 2012-11-13 ดำเนินการแล้ว
111 พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี THE DEVELOPMENT OF ONLINE LEARNING MODEL, THE CULTURE FOR LIFE OF BACHELOR DEGREE STUDENTS 2012-10-12 ดำเนินการแล้ว
112 มณฑล นุ่นละอองและ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ทำงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Factors Affecting the Acceptance Making on Cloud Computing System of Information Technology Worker 2012-09-21 ดำเนินการแล้ว
กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950