ภูมิปัญญาในการใช้ยางรัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภายใต้โครงการสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นรักใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลทาง ด้านกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับต้นรักใหญ่และยางรัก

ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ : การจัดกิจกรรมการขยาย พันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์จากต้นรักใหญ่ : กิจกรรม จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมต้นรักใหญ่

โครงการการพัฒนาการเจริญเติบโตมะเกี๋ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อาจารย์กนกวรรณ มณีวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ต้นรักใหญ่