ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
858 อ.ดร.วรศิริ  บุญซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
857 อ.ดร.พิมพ์ทอง  สังสุทธิพงศ์ คณะครุศาสตร์
856 นายอานนท์  มะโนเมือง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
855 นายวิทูร  อุ่นแสน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
854 นายวิวัฒน์ชัย  ขำประไพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
853 นายดิเรก  อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
852 นายมงคล  อุตะมะแก้ว สำนักหอสมุด
851 นายสาคร  เมืองแก้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล
850 นส.ฆนธรส  ไชยสุต สถาบันวิจัยและพัฒนา
849 นางวิไลพักตร์  จริงไธสง บัณฑิตวิทยาลัย
848 นายวรพจน์  โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
847 อ.ชายภัทรสุรวงศ์  วงศ์หล้า วิทยาลัยนานาชาติ
846 อ.ภุุสัสชิ  กันทะบุผา วิทยาลัยนานาชาติ
845 อ.พิชญา  มณีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ
844 อ.ลัลลิยา  แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ
843 อ.สุทธามณี  ธนะบุญเรือง วิทยาลัยนานาชาติ
842 อ.แวววรรณ  ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ
841 อ.กนกวรรณ  พีรพงศ์เดชา วิทยาลัยนานาชาติ
840 อ.วรัญญา  ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ
839 อ.มงคล  นราศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
838 อ.จีรัง  คำนวนตา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
837 อ.อาทิตย์  ศรีจันทร์ดร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
836 อ.ปัทมา  รัตนกมลวรรณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
835 อ.นวพร  ชลารักษ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
834 อ.สิริลักษณ์  กัลยา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
833 อ.รักคุน  ปัญญาวุธาไกร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
832 อ.ธีว์วรา  ไหวดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
831 อ.รินทร์ลภัส  ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
830 อ.กาญจน์พิชชา  ถวิลไทย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
829 อ.ปรภัทร  คงศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 523 คน

Page: 1 of 18   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950