ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
764 อ.ภัสราภรณ์  นันตากาศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
763 ผศ.วรพจน์  วีรพลิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
762 อ.กิตติยาภรณ์  อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ
761 นางธญา  ตันติวราภา หน่วยงานภายใน
760 นส.นภพรรณ  รุ่งทองคำกุล หน่วยงานภายใน
759 ดร.สิตา  ทายะติ คณะครุศาสตร์
758 อ.ดวงใจ  เนตตระสูตร คณะครุศาสตร์
757 อ.รักษิณา  พวงลำ คณะวิทยาการจัดการ
756 อ.ปริญญา  สำราญบำรุง คณะครุศาสตร์
755 อ.พัชรี  วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
754 อ.จักรพงศ์  เตี้ยมมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
753 อ.เสกสรร  ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
752 นายธงชัย  ศรีตะปัญญะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
751 อ.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล คณะครุศาสตร์
750 อ.กมลวัน  สังสีแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ
749 อ.ภัทรมน  พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
748 อ.ณัฐชนก  เอื้อตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
747 อ.จุฑามาศ  หนุนชาติ คณะครุศาสตร์
746 อ.อมาคินป์  ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
745 อ.กฤษฎา  เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
744 นส.ยุพิน  ธิยานันต์ หน่วยงานภายใน
743 นายปรัชญา  ไชยวงศ์ หน่วยงานภายใน
742 นส.กรรณิกา  ซาซง หน่วยงานภายใน
741 นส.ศศิวิมล  วรพันธุ์ หน่วยงานภายใน
740 นางศุกร์พิรา  ทาอินต๊ะ หน่วยงานภายใน
739 นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์ หน่วยงานภายใน
738 นายพงศ์นุวัฒน์  เมืองสุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
737 นายศุภชัย  ไชยาแจ่ม คณะครุศาสตร์
736 นายอานนท์  ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
735 ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 429 คน

Page: 1 of 15   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950