ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
771 อ.จุมพิต  ศรีวัตนพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
770 อ.นภมินทร์  ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 ดร.จันทร์ฉาย  ยานะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
768 ดร.พิษณุภาคิณ  ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
767 ดร.จิตรกร  กรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
766 ดร.ภัทรานิษฐ์   สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ
765 ดร.วินยาภรณ์  พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ
764 อ.ภัสราภรณ์  นันตากาศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
763 ผศ.วรพจน์  วีรพลิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
762 อ.กิติยาภรณ์  อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ
761 นางธญา  ตันติวราภา สำนักหอสมุด
760 นส.นภพรรณ  รุ่งทองคำกุล สำนักหอสมุด
759 ดร.สิตา  ทายะติ คณะครุศาสตร์
758 อ.ดวงใจ  เนตตระสูตร คณะครุศาสตร์
757 อ.รินทร์ลภัส  เกตุวีระพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
756 อ.ปริญญา  สำราญบำรุง คณะครุศาสตร์
755 อ.พัชรี  วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
754 อ.จักรพงศ์  เตี้ยมมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
753 อ.เสกสรร  ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
752 นายธงชัย  ศรีตะปัญญะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
751 อ.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล คณะครุศาสตร์
750 อ.กมลวัน  สังสีแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ
749 อ.ภัทรมน  พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
748 อ.ณัฐชนก  เอื้อตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
747 อ.จุฑามาศ  หนุนชาติ คณะครุศาสตร์
746 อ.อมาคินป์  ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
745 อ.กฤษฎา  เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
744 นส.ยุพิน  ธิยานันต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
743 นายปรัชญา  ไชยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
742 นส.กรรณิกา  ซาซง สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 436 คน

Page: 1 of 15   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950