ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
886 อ.ดร.ชยานนท์  สวัสดีนฤนาท วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
885 อ.วีรวัส  เลิศรมยานันท์ วิทยาลัยนานาชาติ
884 อ.QINGYA  LI วิทยาลัยนานาชาติ
883 อ.กิตติรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ วิทยาลัยนานาชาติ
882 อ.ทับทิม  เป็งมล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
881 อ.ดร.คมศิลป์  ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
880 อ.ประสิทธิ์  ฉิมบุญมา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
879 อ.ทัศน์กร  อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
878 อ.ครองจิต  วรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
877 อ.ดร.มะลิวัลย์  พวงมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
876 อ.ดร.พิมพวัฒน์  ธีรฐิตยางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
875 อ.ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
874 ผศ.สุภาพร  ฟองจันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
873 นส.ณฐรักษ์  พรมราช คณะวิทยาการจัดการ
872 อ.ชัยวิชิต  ไพรินทราภา คณะวิทยาการจัดการ
871 อ.ดร.สุจิรา  อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
870 ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
869 อ.ศิริพรรณ  สุวรรณาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
868 อ.ใบชา  วงศ์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
867 อ.คะเณยะ  อ่อนนาง คณะครุศาสตร์
866 อ.ดร.มนทกานต์  เมฆรา คณะครุศาสตร์
865 อ.นันทกร  พงศ์เลิศวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
864 อ.ชลธิดา  ณ ลำพูน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
863 อ.ดร.ชาญวิทย์  คำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
862 อ.รตานรี  สุทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
861 อ.ตฤณ  หงษ์ใส วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
860 ผศ.นิโลบล  วิมลสิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
859 อ.โสภิตา  ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
858 อ.ดร.วรศิริ  บุญซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
857 อ.ดร.พิมพ์ทอง  สังสุทธิพงศ์ คณะครุศาสตร์

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 550 คน

Page: 1 of 19   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950