ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
746 อ.คมาคินป์  ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
745 อ.กฤษฎา  เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
744 นส.ยุพิน  ธิยานันต์ หน่วยงานภายใน
743 นายปรัชญา  ไชยวงศ์ หน่วยงานภายใน
742 นส.กรรณิกา  ซาซง หน่วยงานภายใน
741 นส.ศศิวิมล  วรพันธุ์ หน่วยงานภายใน
740 นางศุกร์พิรา  ทาอินต๊ะ หน่วยงานภายใน
739 นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์ หน่วยงานภายใน
738 นายพงศ์นุวัตน์  เมืองสุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
737 นายศุภชัย  ไชยาแจ่ม คณะครุศาสตร์
736 นายอานนท์  ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
735 ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
734 นส.ปนัดดา  โตคำนุช หน่วยงานภายใน
733 นางรัชฎาพร  พันธุ์ทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
732 นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
731 อ.สัญฌา  พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
730 นายณัฐภัทร  ลีรพันธุ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
729 อ.อัณณ์ชญากร  พัฒนประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
728 นายราชันย์  จันทร์เที่ยง หน่วยงานภายใน
727 นส.ทัศนีย์  ไชยฮ้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
726 นางศิริพร  ปัญญาอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725 นส.พชรวรรณ   เฟื่องปรางค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
724 อ.วิเชษฐ์  สิงโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
723 อ.จักรกริช  ถ้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
722 ผศ.เพิ่มศักดิ์  สุริยะจันทร์ คณะครุศาสตร์
721 อ.วีระยุยธ  เศรษฐเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ
720 อ.เจนจิรา  อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ
719 อ.ณฐ  นารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
718 อ.คชพันธ์  บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
717 อ.ชัยทัศน์  เกียรติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 411 คน

Page: 1 of 14   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950