ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
898 อ.ภควดี  โอสถาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
897 อ.ชิดธิณัฐ  คอมแพงจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ
896 อ.ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
895 อ.มณวิภา  ยาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
894 อ.อิศรากร  พัลวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
893 อ.ดร.ลัดดา  ประสพสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
892 อ.ดร.บุษราภรณ์  มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
891 นส.รุ่งทิวา  กิตติยังกุล สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
890 นส.ศรัญยา  ไชยวงค์ สำนักหอสมุด
889 นายณัฐวัฒน์  โรจนวุฒิธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
888 นส.วีรนุช  ดรุณสนธยา บัณฑิตวิทยาลัย
887 อ.ดร.สุรชัย  ณรัฐ จันทร์ศรี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
886 อ.ดร.ชยานนท์  สวัสดีนฤนาท วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
885 อ.วีรวัส  เลิศรมยานันท์ วิทยาลัยนานาชาติ
884 อ.QINGYA  LI วิทยาลัยนานาชาติ
883 อ.กิตติรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ วิทยาลัยนานาชาติ
882 อ.ทับทิม  เป็งมล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
881 อ.ดร.คมศิลป์  ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
880 อ.ประสิทธิ์  ฉิมบุญมา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
879 อ.ทัศน์กร  อินทจักร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
878 อ.ครองจิต  วรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
877 อ.ดร.มะลิวัลย์  พวงมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
876 อ.ดร.พิมพวัฒน์  ธีรฐิตยางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
875 อ.ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
874 ผศ.สุภาพร  ฟองจันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
873 นส.ณฐรักษ์  พรมราช คณะวิทยาการจัดการ
872 อ.ชัยวิชิต  ไพรินทราภา คณะวิทยาการจัดการ
871 อ.ดร.สุจิรา  อัมรักเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
870 ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
869 อ.ศิริพรรณ  สุวรรณาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 561 คน

Page: 1 of 19   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950