ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
792 อ.ทรงพล  เลิศกอบกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
791 อ.อาทิตยา  ผิวขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
790 อ.ชัพวิชญ์  ใจหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
789 อ.สุนิษา  สุกิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
788 อ.ไกรลาส  จิตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
787 อ.ดร.จิตราภรณ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
786 อ.ศิริกรณ์  กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
785 อ.กอบชัย  รักพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
784 อ.กนิษฐ์  ดีหนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
783 อ.ดร.ชุติวลัญชน์   เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
782 อ.สุรเดช  ลุนิทรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
781 ผศ.ชูสิทธิ์  ชูชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
780 อ.ดร.สุโข  เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
779 อ.เสกสรรค์  มณีธร คณะวิทยาการจัดการ
778 อ.ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
777 นายภูดิท  อักษรดิษฐ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
776 อ.บุปผา  คำนวณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
775 อ.ณิชชยาวรรณ  พันธ์ศุภะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
774 นางสุณี  ไชยวงษ์ สำนักหอสมุด
773 นางศิราณี  แพทอง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
772 อ.นฤมล  คำปัญญา คณะครุศาสตร์
771 อ.จุมพิต  ศรีวัตนพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
770 อ.นภมินทร์  ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 อ.ดร.จันทร์ฉาย  ยานะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
768 อ.ดร.พิษณุภาคิณ  ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
767 อ.ดร.จิตรกร  กรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
766 อ.ดร.ภัทรานิษฐ์   สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ
765 อ.ดร.วินยาภรณ์  พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ
764 อ.ภัสราภรณ์  นันตากาศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
763 ผศ.วรพจน์  วีรพลิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 457 คน

Page: 1 of 16   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950