ค้นหาตามชื่อนักวิจัย :
  << แสดงทั้งหมด >>
รายชื่อนักวิจัย
รหัสนักวิจัย ชื่อ - นามสกุล คณะ
722 ผศ.เพิ่มศักดิ์  สุริยะจันทร์ คณะครุศาสตร์
721 อ.วีระยุยธ  เศรษฐเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ
720 อ.เจนจิรา  อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ
719 อ.ณฐ  นารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
718 อ.คชพันธ์  บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
717 อ.ชัยทัศน์  เกียรติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
716 ผศ.อุษณีย์  มาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
715 ดร.นัทธ์หทัย  เถาตระกูล คณะวิทยาการจัดการ
714 ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ คณะครุศาสตร์
713 นส.รัชฎาภรณ์  มูลมาก หน่วยงานภายใน
712 อ.ณกานต์  อนุกุลวรรธกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
711 อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ
710 อ.กฤต  พันธ์ุปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
709 อ.กิรณา  ยี่สุ่นแซม คณะวิทยาการจัดการ
708 อ.ธีรพงศ์  ฤทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
707 นส.ฐิติกา  อาษากิจ หน่วยงานภายใน
706 ดร.หทัยทิพย์  นิลสนธิ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
705 อ.ประทานพร  ทองเขียว คณะวิทยาการจัดการ
704 ดร.สุพรรณิการ์  กล่อมจอหอ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
703 นส.รุ่งนภา  จุลศักดิ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
702 อ.สุพจน์  คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
701 อ.พงศ์กร  ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
700 อ.ปิยะพันธ์  กันทิสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
699 อ.ชุติมันต์  สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
698 ดร.อรกัญญา   กาญจนธารากุล คณะวิทยาการจัดการ
697 อ.พินิจนันท์  พรหมารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
695 อ.กัญญาณัท  ธนายุตธนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
694 ดร.สายบัว  เข็มเพ๊ชร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
693 ดร.พวงเพชร  พิมพ์จันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
692 ดร.ระวี  เผ่าหอม วิทยาลัยนานาชาติ

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด = 387 คน

Page: 1 of 13   1 2 3 4 ..... Next Last

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950