อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง

   
คณะ :
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา :
พลศึกษาและนันทนาการ
วุฒิการศึกษา :
 
   
   
   
 

ประวัติผลงานวิจัย :

ที่
เรื่อง
ปีที่ได้รับทุน
แหล่งทุน
1
การจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
การจัดการและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3
การสร้างโปรแกรมสมรรถภาพเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
5
การศึกษาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950