รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง

   
คณะ :
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา :
การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 
   
   
   
 

ประวัติผลงานวิจัย :

ที่
เรื่อง
ปีที่ได้รับทุน
แหล่งทุน
1
รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
แนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการ ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950