ผศ.ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม

   
คณะ :
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา :
เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
 
   
   
   
 

ประวัติผลงานวิจัย :

ที่
เรื่อง
ปีที่ได้รับทุน
แหล่งทุน
1
การพัฒนากคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2
การพัฒนาครูในการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950