อ.ดร.ประพิณ ขอดแก้ว

   
คณะ :
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา :
หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา :
 
   
   
   
 

ประวัติผลงานวิจัย :

ที่
เรื่อง
ปีที่ได้รับทุน
แหล่งทุน
1
ยุทธวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือของไทยโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950