ผศ.ธีรธร เลอศิลป์

   
คณะ :
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา :
การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 
   
   
   
 

ประวัติผลงานวิจัย :

ที่
เรื่อง
ปีที่ได้รับทุน
แหล่งทุน
1
ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2553 กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2555 กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน-โครงการเสร็จสมบูรณ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950