เลขทะเบียน : 842-60-EDU-NRCT

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการชุด
รายละเอียด :

รายชื่อโครงการย่อย
- รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น  ( ศิริมาศ   โกศัลย์พิพัฒน์ )
- บริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤติ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ( บุญเลิศ   คำปัน )
- รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือของไทยโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา  ( ประพิณ   ขอดแก้ว )เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2560
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 354)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 08 ตุลาคม 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950