เลขทะเบียน : 837-60-EDU-NRCT

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการชุด
รายละเอียด :

รายชื่อโครงการย่อย
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ( จักรปรุฬห์   วิชาอัครวิทย์ )
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ( สนิท   หาจัตุรัส )
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ( ประวัติ   พื้นผาสุข )
- การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ( สำเนา   หมื่นแจ่ม )เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2560
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 312)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 05 ตุลาคม 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950