เลขทะเบียน : 1027-61-MGT-NRCT

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒

คณะ :
คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการชุด
รายละเอียด :

รายชื่อโครงการย่อย
- การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒  ( วีระศักดิ์   สมยานะ )
- การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนปีที่ ๒  ( พรวีนัส   บุญมากาศ )
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒  ( กมลทิพย์   คำใจ )
- การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒  ( พิชญานันท์   อมรพิชญ์ )
- การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒  ( ทัศนีย์   อารมณ์เกลี้ยง )
- การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒  ( แสงจันทร์   เกษากิจ )
- การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒  ( เบญจมาศ   สันต์สวัสดิ์ )
- การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียน ปีที่ ๒  ( ธนมนต์   ธนรัตนพิมลกุล )
- การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒  ( ปรารถนา   มินเสน )
- การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒  ( ชุลีกาญจน์   ไชยเมืองดี )
- การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒  ( ณกานต์   อนุกุลวรรธกะ )
- การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒  ( วิไลพร   ไชยโย )เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2561
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 375)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 เมษายน 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950