เลขทะเบียน : 955-60-EDU-CMRU

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายใน โครงการเดี่ยว
รายละเอียด :เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2560
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 159)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 04 เมษายน 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950