เลขทะเบียน : 663-59-HUSO-NRCT

วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการชุด
รายละเอียด :

รายชื่อโครงการย่อย
- การดำรงอยู่วัฒนธรรมดนตรีลีซู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ( นิรุตร์   แก้วหล้า )
- ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ( ธนพชร   นุตสาระ )
- วัฒนธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษากลุ่มลีซอ ตำบลเวียงใต้ และกลุ่มมูเซอ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ( นิล   พันธุ์คงชื่น )
- สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ : กรณีศึกษากลุ่มมูเซอ ในตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ( พินิจนันท์   พรหมารัตน์ )
- ดนตรีกับวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ( มณฑิรา   ศิริสว่าง )เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2559
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 422)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950