เลขทะเบียน : 648-59-SCI-NRCT

การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด

คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการย่อย
รายละเอียด :


ภายใต้ชุดโครงการ
- การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2559
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 324)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950